Datum: 2007-11-14 12:27
Stadgar:

§1. Ändamål och syfte: Sammanslutning som vill främja brukaren med assistanshundars rätt i samhället och tillhandahålla utbildning som förser funktionshindrade brukare i alla åldrar , med assistanshund som hjälpmedel samt samtidig rehabilitering. Vara länk mellan brukare med assistanshundar ,kommun och landsting. Bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör området. Sammanslutningen är politiskt oberoende och rikstäckande.

§2.Regler för hur verksamheten skall bedrivas: Svenska Assistans hundar S.A.H vill kvalitetssäkra utbildningen på assistanshundarna. Bidraga med hög Kvalitet på hundarna som skall ingå i tjänst . Regler för inprovning, träning och examinering. Redan färdiga mallar på hur detta läggs upp finns i samarbete med fd Sollefteå Hundskolas Instruktörer.
S.A.H har tillgång till provtutförare och även utbildade instruktörer. Utbilda assistanshundar tillsammans med brukaren . Se till att assistanshundarna får plats i samhället på lika villkor. Vara länk mellan brukare, kommuner och landsting. Bedriva lägerverksamhet i form av träningsläger/rehabilitering . Årlig uppföljning och stödjande av redan examinerade ekipage. Sprida information om föreningen. Bevaka massmedia. Arbeta med sponsorfrågor .

§3. Medlemmar :med eller utan hund, brukare med assistanshundar utbildade inom S.A.H som anser våra krav på hundarnas utbildning vara den rätta Och de som vill arbeta på det vis som är vår målsättning. Medlemmar kan vara fullbetalande , familjemedlem och stödmedlem.
Rätten att bruka tjänstetäcke gäller endast medlem som fullgjort sitt årliga prov.
Medlemsavgiften :bestäms gemensamt av styrelsen .
Uteslutande : Uteslutning och avtagande av tjänstetäcke och legitimation kan ske om ekipage bryter mot avtalet angående hantering av assistanshund i tjänst. Motarbetande av S.A.H s regler , oenighet angående kvalitet på assistanshundarna eller på annat vis motarbetar organisationens syfte och ändamål.

§4. Stadgeändringar: Ändring av stadgarna kan endast ske genom 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.
Förslag till ändring skall läggas som proposition eller motion.

§6.Årsmöte: kommer att hållas enligt regler varje år, senast april månads slut ,på den plats styrelsen bestämmer. Kallelse kommer att utgå senast två veckor före årsmöte till medlemmar.
Varje närvarande fullbetalande medlem har rösträtt vid årsmötet. Rösten kan ej överlåtas till ombud. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst .

6.1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning
6.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6.3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
6.4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6.5 Fastställande av röstlängd
6.6 Styrelsens verksamhetsberättelse
6.7 Fastställande av balans- och resultaträkning
6.8 Revisorernas berättelse
6.9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6.10 Verksamhetsplan och budget inklusive medlemsavgift för innevarande och nästkommande år
6.11 Styrelsens övriga propositioner
6.12 Motioner
6.13 Val av styrelse
a) Ordförande (för 4 år)
b) kassör (4 år)
c) sekreterare (4år)
d) två suppleanter (4år)
7.14 Övriga frågor
7.15 Avslutning

För att vara valbar till styrelsen fordras att man är medlem enligt följande kriterier:
• Funktionshindrad med Assistanshund. [Utbildningen måste vara påbörjad.]
• Instruktörer och övriga som arbetar med och för samma ideologi som föreningen byggs på.
• Funktionshindrad med pensionerad Assistanshund som fullgjort examen och minst ett årsprov.

§7. Protokoll skall föras vid årsmöte och styrelse möten . Alla röstberättigade medlemmar har rätt att ta del av protokoll. Endast material som kan kränka enskild persons integritet skall skyddas av sekretess. Den person som sekretessen skall skydda har, naturligtvis, rätt att bryta densamma.

§8.Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör samt sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.

§9. Ev upplösning : om föreningen kommer i den situationen där slutsatsen blir att den bör upplösas, beslutas detta genom årsmöte där minst 2/3 av röstberättigade samlas för att äga gillighet. Samtidigt avgörs den framtida disponeringen av organisationens tillgångar.